VZW Auxilia

LC Ieper-Poperinge werd in 1958 opgericht. Negen jaar later, op 27 november 1968 werd de vzw Auxilia door Lions Club Ieper-Poperinge boven de doopvont gehouden met de volgende bestuursleden:

  • Henri Colaert
  • Fernand Lacante
  • Henri Vandenberghe
  • Louis Verbeke
  • Elie Wuylens

en dit onder het voorzitterschap van Robert Van den Boogaerde, die de stichtende voorzitter was van onze Lions Club en past-gouverneur van het vroegere eenheidsdistrict België.

Grote inzet

De vzw had tot doel het gezinstehuis Auxilia in de Bukkerstraat in Ieper te beheren. Kinderen die er via de jeugdrechter terecht kwamen kregen er een gezinsvervangend tehuis.

Gedurende meer dan 20 jaar was de inzet voor het tehuis zeer groot: onze Club in zijn geheel en in het bijzonder de individuele Lions zelf en niet te vergeten de ladies hebben heel veel bijgedragen tot het succes van dit sociaal engagement. Het enthousiasme was enorm en dat kan men nog horen wanneer de oudere Lions leden daarover vertellen!

Sluiting

Maar het tehuis is sinds enkele jaren een gesloten boek, omdat de visie in de jeugdrechtspraak grondig veranderde. Er werd geopteerd voor een nieuwe aanpak, namelijk dat de kinderen opnieuw zoveel mogelijk bij hun moeder of hun vader of hun beide ouders verbleven, terwijl voorheen de kinderen verwijderd werden van hun ouders, die niet in staat waren hen een normale opvoeding te geven.

Dit was het einde van ons gezinsvervangend tehuis Auxilia. Begin de jaren ’90 werd de deur definitief gesloten.

Nieuwe projecten

De vzw Auxilia bleef echter voortbestaan en is onder leiding van de bezielende voorzitter Louis Verbeke op zoek gegaan naar nieuwe zinvolle projecten. Ondertussen werd het patrimonium goed beheerd. Diverse sociale werken werden door de vzw gefinancierd. Zo kreeg onder andere het CAW (Centrum Algemeen Welzijn) een ruime steun bij de inrichting van de neutrale ontmoetingsruimte. De vzw Auxilia fungeerde bijwijlen eveneens als bank door leningen uit te schrijven aan het CAW en later aan het VTI in Ieper.

In 2009 werd besloten dat het bestuur van de vzw Auxilia niet meer autonoom op zoek gaat naar sociale werken. Het is voortaan de taak van de sociale commissie van de Lions Club Ieper-Poperinge om voorstellen te formuleren.

Huidige bestuursleden

De huidige 6 bestuursleden zijn: Johan Blanckaert (voorzitter); Jacques Colaert (ondervoorzitter / penningmeester); Edwin Demuynck; Jan Hermans (secretaris); Johan Tavernier en Walter Verraes.

Het bestuur komt in principe 2x per jaar samen. Op de bestuursvergaderingen van de vzw wordt de voorzitter van LCIP uitgenodigd.

Uittreksel van de Statuten:

Artikel 3 Doel: “Het stichten, steunen, beoefenen, besturen, verspreiden en het ontwikkelen van alle goede werken met caritatieve doeleinden. Er zal geen wijziging gebracht worden aan het doel voor hetwelk de vereniging gesticht wordt. De vereniging zal alle daden mogen stellen die verband houden met haar doel en die de verwezelijking ervan zal toelaten en vergemakkelijken.

De vereniging zal mogen bezitten, in gebruik of in eigendom verwerven, alle onroerende goederen die noodzakelijk zijn tot het verwezelijken van haar doel.”

Artikel 5 / 6 Leden: Er zijn uitsluitend effectieve leden en al deze personen zijn vermeld op een ledenlijst die neergelegd werd op de Rechtbank van Koophandel.

Elk lid van Lions Club Ieper Poperinge is in principe lid van de vzw Auxilia Yper.

Artikel 13: de algemene vergadering wordt minstens 1x/jaar samengeroepen.

Artikel 18: de vereniging wordt bestuurd door een raad van zes leden benoemd voor de duur van zes jaar door d algemene vergadering en te allen tijde door haar afzetbaar.